Normativa menors

Informació de tot el necessari relatiu a l'accés de menors al nostre recinte.

LIMITACIONS D'ACCÉS PER A LES PERSONES MENORS D'EDAT

D'acord amb la llei del Reglament d'espectacles Públics i Activitats recreatives, Decret 112/2010, Article 53:

 1. Les persones menors d'edat tenen prohibit entrar als establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives següents: A) En els establiments de jocs i apostes, d'acord amb el previst per la seva normativa específica.
  B) En els establiments en què es realitzen activitats de naturalesa sexual.
 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment.
 3. En els espectacles públics i activitats recreatives on estigui permesa l'entrada de menors d' edat s'ha de complir en tot cas la normativa que imposa determinades restriccions per a la seva protecció, i en tot cas les normes següents: Les relatives a la protecció de la salut.
  Les relatives a la prohibició d'ús de màquines recreatives amb premi o d'atzar.
  Les relatives a les limitacions d'horaris que afecten les persones menors d'edat.
  Les relatives a la protecció de la infància i joventut. Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l'entrada als establiments de règim especial.

  Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l'entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d'aquesta prohibició els restaurants musicals i les sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.


  És imprescindible:


  Presentar el DNI o passaport o llibre de família del menor (si disposa) i l'adult que l'acompanyi.
  Omplir el següent document i lliurar-lo a l'accés a la sala (Descarregar).

  En cap cas podrà accedir un menor de 16 anys sense acompanyant i sense el full emplenat amb les dades de l'acompanyant.
  Recomanem portar el document ja emplenat per evitar esperes innecessàries a l'accés.

També pots veure la nostra Politica de Privacitat.

Tornar a dalt